ALGEMENE en DEELNAMEVOORWAARDEN ‘LA BRADERIE – AVELGEM’

 

INSCHRIJVING


U kunt zich aanmelden voor deelname via een reservatieformulier of online.

Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst en naar rato van beschikbaarheid binnen de sector. Een uitgebalanceerd deelnemersveld, daar is iedereen mee gebaat.
Na het terugbezorgen van uw inschrijvingsformulier beoordelen wij of deelname mogelijk is.
U ontvangt ruim voor aanvang een bevestiging van deelname en circa drie weken voor aanvang, de opbouwbrief.

In laatstgenoemde brief worden een aantal belangrijke gegevens vermeld, zoals bijvoorbeeld uw opbouwtijd. Leest u deze brief daarom aandachtig door.
Eveneens zal deze brief een plaatsnummer bevatten. Dit document moet meegebracht worden en getoond aan de plaatselijke organisatie.

Bij inschrijving op de dag zelf, wordt het standrecht verhoogd met 10 euro.

VOORWAARDEN


Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor het volledige event van 9u tot 18u30 (Retail) of 9u tot middernacht (Food – Kerkstraat/Stationsstraat) of 13u tot 18u (Streekmarkt), tenzij anders vermeld. De deelnemer is verplicht deze volledig duur zijn stand uit te baten.

De genoemde deelnamekosten hebben betrekking op deelname gedurende de hele periode.
De genoemde deelnamekosten worden vermeerderd met 21% BTW.
Het parcours van La Braderie is per auto alleen toegankelijk tot een half uur voor aanvang en tot een uur ná sluiting.
Voor deelnemers met ideële en/of niet-commerciële doeleinden geldt het 10 euro tarief.
Er mogen maximaal twee kramen/standplaatsen gehuurd worden.
Bij dit evenement is standaard geen stroomaansluiting aanwezig. Deze moet worden aangevraagd.

GRONDPLAATS


Voor de ondernemers zijn grondplaatsen voorhanden om het eigen promotionele en collectieve doel te bereiken. Deze grondplaats van 3,5 meter (diepte) en max 12 meter (breedte) die u naar eigen inzicht kan inrichten. Het is verboden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, voedingswaren, drank, andere goederen dan aangevraagd en dieren te verkopen.

FOODTRUCK


Plaats voor een foodtruck of eetstand tot 12 meter. Deze plaats heeft een diepte van 3,5 meter. Koude dranken, alcoholische (sterke) dranken verkopen zijn niet toegestaan. Bij gebruik van gasflessen, enkel toegestaan bij aansluiting van een volle gasfles om ongevallen tijdens het verwisselen van gasflessen te vermijden. Verder dient u alle nodige en wettelijke veiligheidsvoorschriften te respecteren.

AANVULLENDE VIERKANTE METERS


Ondernemers die meer exploitatieruimte wensen kunnen bijkomende vierkante meters reserveren. U dient daarbij volledig te voldoen aan alle gestelde wettelijke vereisten alsmede de instructies van de organisatie ter plaatse. Graag vernemen wij van u het totaal aantal gewenste vierkante meters en eventueel met een schets tegemoet van uw gewenste indeling.

VERGUNNINGEN


Als handelaar heeft u geen leurkaart nodig om deel te nemen aan La Braderie, maar u moet wel kunnen bewijzen dat u handelaar bent. Lokale handelaars die een kraam voor hun winkel hebben, zijn niet verplicht zich te identificeren. Hun uithangbord doet dienst als identificatie. Handelaars, verenigingen en organisaties van buiten de gemeente die op uitnodiging deelnemen, moeten zich tijdens de hele verkoopperiode identificeren. Zij moeten ook vooraf van de organisatie toelating hebben gekregen om te mogen deelnemen.

SAMPLING


Collecteren, samplen, flyeren en/of het plaatsen van reclame-uitingen op La Braderie is uitsluitend toegestaan wanneer de organisatie dit vooraf schriftelijk aan u heeft bekrachtigd. Een afschrift van deze brief dient u tijdens het evenement te kunnen overleggen aan de organisatie.

SCHOONMAAK EN AFVALVERWIJDERING


U dient zelf te voorzien in het schoonhouden van uw standruimte en te zorgen voor de volledige afvalverwijdering tijdens en na het betreffende evenement. Met andere woorden, u geeft de aangewezen plaats terug zoals u deze hebt gekregen.

BETALING


De betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan. Na ontvangst van uw reservering ontvangt u de factuur die u binnen de gestelde betalingstermijn dient te voldoen. Wanneer de betaling uitblijft, vervalt uw inschrijving en behoudt de organisatie zich het recht voor uw gereserveerde plaats door te verhuren aan derden. U blijft wel verantwoordelijk voor de afgesproken bedragen. Onze eerder verzonden factuur blijft onveranderlijk op u invorderbaar.

ANNULERING


Na inschrijving is annulering mogelijk onder de volgende voorwaarden: Tot 4 weken voor aanvang is annulering kosteloos. Binnen 2 tot 4 weken voor aanvang is 50% van de deelnameprijs verschuldigd.
Binnen 2 weken tot het evenement is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

AANMELDING


Alle deelnemers zijn verplicht zich ten laatste 45 minuten voor de opening van La Braderie aan te melden met hun bewijzen van betaling van het staangeld aan de afgevaardigden van La Braderie. Er zijn 3 toegangswegen : ter hoogte van Oudenaardsesteenweg nr 50 of Doorniksesteenweg nr 120 of Stijn Streuvelslaan nr 1. Deelnemers dewelke vooraf geen genummerde staanplaats hebben toegewezen gekregen moeten wachten tot de allerlaatste.

VERANTWOORDELIJKHEID


De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor technische of andere problemen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en beschadiging of verlies, noch van koopwaar noch van roerende goederen en uitrusting. Deze lijst is niet beperkend. De organisatie kan ten alle tijden La Braderie annuleren of tussentijds beëindigen in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende argumenten. Elke handelaar die voedsel verdeeld/verwerkt moet in het bezit zijn van een geldige voedselvergunning. Elke handelaar die gas/elektriciteit nodig heeft dient deze zelf te voorzien. Eventuele leidingen dienen gefixeerd te worden en elektronische en/of gasinstallaties moeten conform de wet en verzekerd zijn.

GESCHILLEN


Door aan La Braderie deel te nemen, aanvaarden de deelnemers alle punten van het reglement, evenals elke beslissing van de organisatie daarover. De organisatie beslist over incidenten en over de beslissingen van de organisatie kan niet worden gecommuniceerd. Niet voorziene gevallen worden behandeld en beoordeeld door de organisatie. Elke uitspraak van de organisatie is bindend.

La Braderie kan te allen tijde dit reglement wijzigen wanneer leemtes of andere gebreken worden vastgesteld.

Handelaars dienen opgave te doen van hun BTW-nummer en facturatie-adres.
Verder dienen alle standhouders er voor te zorgen dat zij administratief volledig in orde zijn en geen overtredingen begaan.

Op alle overeenkomsten gesloten met La Braderie / 8580.be is het Belgisch recht van toepassing.
Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met La Braderie / 8580.be zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Kortrijk.